اوه شت ! عیز ایت واقعی ؟ 

وان عاو مای بست فرندز درخواست مهمانیش به دانشگاه ما تایید شد !  

واقعا دوست دارم بدونم وقتی ادم به شدت ترسیده و بعدش خوشحال میشه شب چه خوابی میتونه ببینه D: