کـاش یـوتـیوب همونطور که برا بقیه ی کشورا فیـ.ـلـتر نیست و پرسرعــته برا مام بود !!!