لب تابم خراب شده حس پست گذاشتنم با گوشی نمیاد  :/ 

فقط اینکه همه چی بر وفق مراده الا یچیز -__- اونم شاید من باید صبور باشم -__-