قبلا یه خریتی کردم مرتکب یه اشتباهی شدم 

هنوزم که هنوزه بابتش اعصابم داره خورد میشه