اقا گرمای گرگان بشدددددت غیرقابل تحمله >_< خوشبحال پسرا که با تی شرت میان دانشگاه و مقنعم ندارن -_- منم میخوام خب ='(