یه قرن (دوماه) شده خاطره ننوشتم -_- حس میکنم دارم فلج میشم دیگه