اقا وقــتی یکی بی حوصله و عصبیـ ـه
زنگ زدن یا حرف زدن رو جایگزین ـه پی ام دادن و اسه مس دادن کنید
فک کنم جواب بده !