بنظرم اصلا نباید عکس یادگاری گرفت
بعدا که برمیگردی نگاشون میکنی باز دلت همون روزارو میخواد و غصت میگیره
+ شاید بعضی عکسای قدیمیمو حذف کردم -__- نمیدونم هنوز