کمی رفتم تو فاز اهنگای رپ و امینم دارم گوش میدم :| خیلی خوبه 

حس میکنم رپ شخصیت آدم و هم تغییر میده ! از فردا لش کردم و لوتی حرف زدم و فش دادم تعجب نکنین D: