من میتوووونم -_- میتوووونم تنهایی اینجا تا 10 روز دیگه دووم بیاررررم -_- نباید تسلیم شم ! نمیرم خونه >_< 
+ کراش آدم انقدددددد بیشعوووورر و عوووووضی و کصافطططط عاشغال نباشه :/ لعنتی خو من .... اه عیش