چرا آدم همیشه نمیتونه خوب باشششششه ؟ -_- 

یروز میبینی اونقد حرفای منظور دار و خوشگل میزنه که بی نهایت خوشحال میشی و انرژی میگیری و خیالت راحت میشه یروزم جوابای کوتاه کوتاه بت میده و میرینه به اعصابت