خیلی خستم 
یکم چشامو میبندم تا خستگیم کمتر شه 
میبینم عه یخورده خوابیدم ! 
و تو این فاصله چه خواب شیرین مرتبط به موضوعی که قبل از خوابیدن بش فک میکردم دیدم ^^ 
من جزو یکی از خواب ببین های جهانم :) 
عایو عُلویز لاوید مای دریمزززز ^^