یه نامه ی خیلی قشنگ از طرف کراشم 
گفتم نخونمش شاید خواب دارم میبینم ! ولی اونقد قشنگ بود که نتونستم نرم سراغش 
اخرشم دیدم خوابه واقعا :| 
با نفرت بیدار شدم ینی