عاغا

من اومدم خونمون بعد از قرنی ... چه اومدنی اونم :| یهو وسط امتحانام ! آخه دیگه داشتم اذیت میشدم -_- برا گرگان موندنم دلیل داشتم .. که اون دلیله دیگه داشت کمرنگ میشد و این اعصابمو خورد کرده بود واسه همین خیلی یهو .. پا شدم اومدم ولی دلم هنوز اونجاس خخخ D:

اینارو ولش

این یکی دو روزه انقد سخت گذشت تابسسسسسستــونوووووو من چیکار کنم ؟؟؟؟ 

ازونجایی که تو رفتار مستقیم کمی تا قسمتی ناموفق بودم ، تصمیم گرفتم با روانش بازی کنم :))) یوهاهاها عایل نور لیو یو الووون