6 ماه دیگه 21 ساله میشم 

باورم نمیشه 

انقد بزرگ شدم :||| 

حس میکنم دیگه باید بزرگونه رفتار کنم -_- 

انیمیشن کمتر ببینم , خنگ نباشم , ادا بچه راهنماییارو در نیارم ، ساده نباشم ، با هر مسئله ای با شوخی و مسخره بازی برخورد نکنم , انقد نقاشیای بچگونه نکشم این ور اون ور ، قاطیه ادم بزرگا بشم ;| 

عای دونت لایک تو بی سام وان لایک ذت -_- بات عای هو تو بی ! عااااح