داریم به روزای ملکوتیه اخر امتحانا و خدافظی با بچه ها و برگشتن به شهرمون نزدیک میشیم 

و من چقد دلم گرفته ! 

هیچ وقت خدافظی رو دوست نداشتم -__- 

چجوری سه ماه نبینمتون ؟؟؟؟! :'(