چقد همه چی زود میگذره 

همین دیشب بود داشتم میگفتم کاش سریع تر فردا ظهر شه 

الانم که فردا ظهر شده دارم میگم کاش انقد زود نمیگذشت -_-