خدایا 

میشه یه زن برا محمود پیدا کنی و ازدواج کنن ؟ 

تا من یکم تو خونه آرامش روانی داشته باشم ؟! 

کاش هیچ پدر مادری فرزندشو مجبور نکنه با شخصی که خودشون انتخاب کردن ازدواج کنه