عاغو سلاااااام

ما بازگشتیم

مسافرت بودیم بله

عنمان در آمد

آب هم قطه برای اینکه خود را سرگرم کنیم آمدیم اینجا زری بزنیم و برویم

بزودی به این وبلاگ کلی رسیدگی میشود

تشکر

خدافظ