گویا یه چند روز باید افسرده شم تا دوباره به حالت اول برگردم
هی میخوام به رو خودم نیارم نمیشه :/
عای هو تو سیو مای سلف