میدونم اگه کتاب یا سایت رنگی رنگی یا حتی وبلاگ بعضی از دوستان و بخونم انگیزه پیدا میکنم و شاد میشم ، اما نمیکنم این کارو 

بار مسئولیتایی که قراره رو دوشم باشه یکم نسبت به قبل بیشتر شدن .. استرس گرفتم که میتونم از پسشون بر بیام یا نه ؟! داره بیست و یک سالم میشه ! بزرگ شدم باید بتونم :)) 

اینستا رو برای مدتی از تو گوشیم پاک کردم ! تا یکم سرو سامون بدم به خودم . شاید بعدا طرز و زمانای استفاده از اینستارم یاد گرفتم اما الان که یاد ندارم بنظرم نباشه بهتره ^^