داشتم عکسای از پیش دانشگاهی تا الانو میدیدم

من انقد شاد و مسخره و شیطون بودم یا تو عکسا اینجوری افتادم ؟ :|

تو اکثر عکسا ادا و شکلک دراوردم و مسخره بازی کردم  .. اما الان یا عکس نمیگیرم ، یا اگه بگیرم خیلی ساکت و آروم وایمیستم :|

چرا واقعا ؟ :/ هی جوونی -_-