صفحه ی ارسال مطلب جدید و باز کردم و رفتم یه موزیک شاد بزارم ، چیزی که میخواستم بنویسم و یادم رفت :|

واقعا چی میخواستم بگم ؟ :| پوووف

یادم نمیاد :| بای