این چند وقته باز دودل بودم که موهامو از ته کوتاه کنم :|

میدونستم با داد و فریاد های مادر و دوستان رو به رو میشم

الان ولی میخوام سریع تر برسن به کمرم ^^

ولی از حق نگذریم من خودم خیلی خیلی خیلی با موهای کوتاه راحت ترم .. حس میکنم بیشتر به خودم نزدیک تر میشم :|