آخی :)) هیز وورکینگ

ذتس وای اینقد زود میخوابه و صبح زود بیدار میشه :))

حداقل اون به اندازه ی من یوزلس نیست


تا حالا شده از وقــتم خوب استفاده کنم ؟ حس میکنم عمر زیادی برام نمونده وقتی این همه سال به این سرعت گذشت

و من چیکار کردم ؟

اصلا نمیدونم چجوری باید مفید باشم