این دومین مرگیه که بابتش خیلی غصه خوردم 
لینکین پارک چجوری میخواد بدون چستر ادامه بددده؟ 
لعنتى