ر.ز.پ و ع.پ رفتن تهران 

برام عجیب بود که این موقه از ماه و سال اونجا چیکار میکنن 

ز.ح هم تهران بود 

احتمالا همشون باهم بودن 

" تهران لازمه ، نیازه " 

تازه میفهمم اینو 

I'm done with caring