قراره امشب با عزیزتریــن کس تو زندگیم که شیش هفت سال کنارم بود و غم و شادی ـامو باهاش شریک بودم و جیکش در نیومد برای همیشه خدافظی کنم !  امیدوارم یـه بهترشو بتونم پیدا کنم 

#دفــترخاطراتم