ینی یه وقتاییم هست اصلا حوصله نوشتن ندارم نه اینجا نه دفتر خاطراتم

الان همون وقــتاس !