بلخره کاغذ بازیای خونمون تموم شد

یکککککککککک ذره هم فک نمیکردم انقد سخت باشه :|


یخورده از کاراش مونده که اگه اونارو هم انجام بدم دیگه به مستقل بودن ـه خودم ایمان میارم ^^ اینکه میتونم رو پای خودم وایستم و مسئولیت پذیر باشم =))