میخوام تا شروع شدن کلاسام اینستاگرام نرم ببینم چقد میتونم زنده بمونم :|