این دو هفته ی مونده رو بایدددددد سخت تمرررررین کنم تا به هیکل ایده آلم برسم ^^ 

عای کن دو ایت ^^