لب پنجره ی اتاقم خوابیده بودم 

چنان رعد و برقی زد که عین چی پریدم جهیدم گوشه ی اتاقم :||||| 

از سیل و رعد نمیریم ما