خواستم برم باشگاه در حیاط و باز کردم که ماشین و در بیارم 

گفتم هوا خوبه باد نمیاد نمیخواد جلوی در چیزی بذارم که بسته نشه ... سوار شدم داشتم دنده عقب میومدم 

تق صدا داد 😐😂

برگشتم دیدم باد در و بسته منم با پشت ماشین کوبیدم بش :| 

در رفته بود اون سمت از محدودش 😂

انقد خندیدم تو دلم D:

رفتم چکش بیارم که تا کسی نفهمیده درستش کنم خودم ، دیدم بابا داره از پنجره نیگا میکنه :| هیچی دیگه 30 ثانیه بعد کل اعضای خونواده جلو در بودن -_-