متنفرم از فیلم هندیایى که با یه خال همدیگرو شناسایى میکنن