رحمان داداشمه 

با این حال وقتى میاد بام شوخی کنه و دست به سر و صورتم بزنه بقدرررررررررری بدم میاد و حرصی میشم و عن میکنم که حد ندارررررره :/ خیللللللللللی بدم میاد بم دست بزنن 

رو دماغ و لپ و گوش و انگشتام بشدت حساسم و اگه دست بزنن هارررر میشم :/