برا من اصلا مهم نیست که طرف فامیلمه برادرمه خواهرمه تا دوسش داشته باشم 

اگه یسرى خصوصیات مد نظرمو نداشته باشه میتونم دوسش نداشته باشم ! به همین رررراحتى