اقا این چه وضشه :|  ینی چی 
این چه زندگیعیه ؟ تف تو این زندگی تف تف تف تف 😂  تقلید از دوستان همسایه ^^ 
اینجوری شد کهههههههه 
هر هزار میلیارد سال یکبار از غارررررش میاد بیرون ، اگه شانس بیاری تو اون بازده زمانی باشی .... 
چرررت و پررررت من در آوردی اخه چین اینا 😂😂