فک کنم خیلی باید حالم بد شه ازینکه شخصی که یک سال روش کراش داشتم بیاد و با هم خونه ایم دوست شه :)

همشم تقصیر خودم بود !

ازین به بعد رو هیچ موجود زنده ای کراش نخواهم داشت