عاغو مو استرسه درسا رو داریم -_-

من اگه معدلم کم شه خودکشی میکنم دیگه ... جدی میگم -_- میکنم واقعا