واااااااااااای

ینی ادم چقد میتونه جذذذذذدذذاب باشه که تو برخورد اول من اینقد عاشقش شممممم 

از وقتی دیدمش انقد دارم بش فک میکنم که قیافش داره یادم میره (وقتی به چیزی زیاد فک میکنم ، زودتر فراموشش میکنم) 

اصا از کراش بودن هم رد شده ، رسما عاشقش شدم ^^ 

این روزها تعداد کراش ها هی داره زیاد میشه :| چخبره اقا !؟