حوصلم سر رفته در حال حاضر -_-

احتمال زیاد برای ترم بعد خونمو عوض کنم ! یا با فاعزه میگیرم یا تنها :)

امیدوارم یه خوبش پیدا شه