یکى اومد بم پیشنهاد داد طبق معمول بدون اینکه اجازه بدم بشناسمش و خودشو بم ثابت کنه گفتم نه ! 

کلى رید بم و رفت :| 

میگه تو تنهایی من میدونم :||||| 

عمت تنهاعه !