همیشه فک میکردم خیلی دختر قوی هستم و وابسته نمیشم و براحتی میتونم فراموش کنم 

اگه کسی باهام درد و دل میکرد میگفتم "بابا وابسته شدن دست خودته ، تا حس کردی داری درگیر میشی تموم کن" 

تازه میفهم اونقدی که حرفشو میزدم اسون نبوده ! 

منم ربات نیستم انگار !