برا یبارم که شده میخوام طبق طرز فکرى که دارم عمل کنم ! 
" قبل اینکه درگیر شی تمومش کن"  👉🏼
برا یکی دو روز شاید ناراحت شم اما مطمئنم بعدا از خودم تشکر میکنم که همچین تصمیمی گرفتم =))