نمیدونم چرا و چجوری 

ولی بی انگیزه شدم 

حوصله هیچکار و هیچ ادم جدیدیو ندارم