مهارت نوشتنم همینطوری داره افت میکنه و منم فقط دارم تماشا میکنم :| 

بنظرم باید تو این موقعیت یکاری براش بکنم :/ 

فردا صبح لب تابو روشن میکنم و بجا فیلم دیدن ، یککککک صفحه تایپ میکنم 😑👌🏻