عاغا مگه میشه ؟ 

وسط اردیبهشتیم و من هنوز هیچ پستی از این ماه اینجا ثبت نکردم . روزانه نویسی هم نمیکنم خیلی وخته . من چم شددددده؟