ینی ممکن یکی از مهره های کمرم تو باشگاه افتاده باشه زمین ؟ :|