رهاااااااا رها رهااااااایـم

از بند هر کس و هر چیزی رهایم هم اکنون ^^